Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2024

TERMINARZ EDUKACJI na rok 2024

W ramach prowadzonej działalności edukacji w 2024 roku Nadleśnictwo Gryfice planuje zrealizować:

Planowane przedsięwzięcia z zakresu edukacji leśnej (np. akcje, konkursy wystawy, prelekcje, pogadanki, zajęcia terenowe), ich tematyka oraz krótki opis (np. nazwa projektu edukacyjnego, adresaci, termin, realizacja, współorganizatorzy). 

 1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu i budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników poprzez prelekcje i pogadanki dotyczące spraw związanych z lasem i pracą leśnika w tym:
 1. uświadamianie zagrożeń dla lasu, oraz poznawanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 2. kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa.
 3. promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem.
 4. upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.
 5. upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

Prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych, w lesie, na ścieżce rekreacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Gryfice ( odpowiedz na zapotrzebowanie udostępniania lasu dla różnych grup wiekowych formalnych i nieformalnych)

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich,  dorośli.

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin: działalność doraźna (w miarę potrzeb) cały rok 2024

  

 1. Akcja „Sprzątanie świata / lasu”

Celem „Sprzątania świata / lasu” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uporządkowania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Adresaci: młodzież szkolna, dorośli.

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin: cały rok

Partnerzy: placówki oświatowe, Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi, Starostwo Powiatowe w Gryficach itp.

 1. Akcja „Sadzenia Lasu”

Celem „Sadzenia lasu” jest sadzenie drzew i neutralizacja emisji dwutlenku węgla, a tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro jakim jest las.

Adresaci: Lokalna społeczność, dzieci i młodzież, dorośli.

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: III-IV oraz X 2024 r.

Partnerzy: samorządy, placówki oświatowe itp.

 1.  „Nie wypalaj traw”

Celem „Nie wypalaj traw” jest zapoznanie poprzez prelekcje, pogadanki z działaniami leśnika z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat szkód i zagrożeń wynikających z wypalania traw

Adresaci: Lokalna społeczność, dzieci i młodzież

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: wiosna 2024

 1. Akcja „Wiosna / Jesień / Zima w lesie” konkurs plastyczny

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci oraz propagowanie wiedzy o lesie poprzez wzbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w lesie wraz z nadejściem wiosny / jesieni / zimy. Rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu, a także prezentacja możliwości plastycznych najmłodszych.

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym z placówek znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: cały rok

Partnerzy: samorządy, placówki oświatowe itp.

 1.  „Przygotuj las na jesień” – warsztaty

Celem „Przygotuj las na jesień” jest wykonanie podczas warsztatów przedmiotów przygotowujących zwierzęta do zimy np. budki dla ptaków, schronienia dla nietoperzy, karmniki dla ptaków, domki dla owadów, schronienia dla jeży itp. przez co rozwija się zamiłowanie do przyrody oraz zapoznanie się z życiem zwierząt i ich potrzebami

Adresaci: młodzież szkolna, dorośli.

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin: X - XII 2024 r.

Partnerzy: samorządy, placówki oświatowe itp.

 1.  „Leśna stołówka – dokarmiamy zwierzęta zimą”

Celem „Leśna stołówka – dokarmiamy zwierzęta zimą” są zajęcia prowadzone w szkole na zaproszenie nauczyciela, na których uczniowie dokarmiają ptaki oraz poznają tajemnice skrzydlatych mieszkańców lasu.

Adresaci: przedszkola, szkoły podstawowe

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: I- II oraz X-XII 2024 r.

Partnerzy: placówki oświatowe itp.

 1.  „Leśny ekspert”

Celem „Leśny ekspert” są zajęcia w formie warsztatów z możliwym udziałem ekspertów z danej dziedziny, np. lokalny ornitolog, botanik, pszczelarz, ekolog podczas których rozwijane są umiejętności rozpoznawania fauny i flory, praca na naturalnych surowcach jakimi są np. drewno, liście itp. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych pobudzonych obserwacją lasu oraz odkrywanie ciekawostek przyrodniczych

Adresaci: młodzież szkolna i dorośli

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: cały rok 2024 r.

 

 Zajęcia prowadzone są po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Gryfice (tel. 91 38 433 21 lub kom. 697 777 190). Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty.