Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi ,zamówienia publiczne,zarządzenia

 
 • Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Gryfice  publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zamówienia publiczne
 • Zarządzenia i decyzje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zarządzenia i decyzje

 

 • Ogłoszenie o przetargu

 

Gryfice dn. 25.02.2020 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach

Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice

 

Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę niżej wymienionych gruntów leśnych z przeznaczeniem: Teren oznaczony symbolem A.18-UT - tereny zabudowy usługowej – usługi turystyczne;

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest grunt leśny znajdujący się na działce 51/25 obr. Pogorzelica, gmina Rewal położony przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy, oznaczony adresem leśnym: 10-11-1-01-51 -a-00 z przeznaczeniem  pod zabudowę usługową – usługi turystyczne oznaczoną w mpzp symbolem A.18-UT.

 1. Opis nieruchomości

Położenie nieruchomości

Obręb Leśny

Oddział

Gmina

Obręb ewidencyjny

Działka ewidencyjna

(cześć)

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy (ha)

Gryfice

51a

Rewal

Pogorzelica

51/25

Ls

0,3747

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

§ 33. 1.

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A.18-UT, A.19-UT, A.20-UT, A.21-UT, A.22-UT, A.28-UT, wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

 

1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyczne;

a) dopuszcza się lokalizację hoteli tylko na terenach: A.20-UT, A.21-UT, A.22-UT,

b) dopuszcza się lokalizację pensjonatów na wszystkich terenach,

c) dopuszcza się lokalizację domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych tylko na terenie A.18-UT,

d) dopuszcza się lokalizację kempingów i pól biwakowych tylko na terenie A.18-UT;

 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w §14 ust.1 pkt.4 uchwały,

b) powierzchnia zabudowy:

- dla terenów A.19-UT, A.20-UT, A.21-UT, A.22-UT - maksymalnie 25% powierzchni działki,

- dla terenu A.18-UT – maksymalnie 20% powierzchni działki,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenów A.19.UT, A.20-UT, A.21.UT i A.22-UT - maksymalnie 0,75, minimalnie 0,0;

- dla terenu A.18-UT – maksymalnie 0,6, minimalnie 0,0;

d) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 40% powierzchni działki,

e) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca,

f) szerokość elewacji frontowej:

- maksymalna szerokość frontu – dla hoteli i pensjonatów 90,00 m, dla pozostałych obiektów 50,00m ,

- minimalna szerokość frontu – 10,00 m,

g) wysokość zabudowy:

- do III kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 12,00 m,

- dla obiektów na terenach A.20-UT i A.21-UT do IV kondygnacji włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 15,00m,

- dla obiektów w granicach kempingów i pól biwakowych – do II kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 9,00 m,

h) poziom posadzki parteru: maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku,

i) geometria i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30º do 45º; dopuszcza się dachy płaskie,

j) zasady podziału na działki budowlane:

- powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: nie może być mniejsza niż 2000 m²

- szerokość frontu nowo projektowanej działki budowlanej: dowolna,

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,

k) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,

l) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych;

 

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) zgodnie z rysunkiem planu, ww. tereny zlokalizowane są w granicach Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH 320017, obowiązują ustalenia § 10.1 uchwały,

b) zgodnie z rysunkiem planu, ww. tereny zlokalizowane są w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich, obowiązują ustalenia § 14 ust. 2 uchwały.

Opis zagospodarowania i

 1. Grunt będący przedmiotem przetargu jest nieuzbrojony. Media w postaci sieci uzbrojenia terenu sieć elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa znajdują się w przyległej drodze ul. Wojska Polskiego.
 2. Nieruchomość nie posiada urządzonego zjazdu na drogę publiczną ul. Wojska Polskiego.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania w trakcie trwania umowy dzierżawy decyzji zezwalającej na wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Do czasu uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji leśnej nie mogą być wykonywane żadne prace budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ani żadna inna działalność powodującą wyłączenie gruntu z produkcji.

Oględziny nieruchomości

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 26.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym tel. 603 183 355

 1. Okres i warunki dzierżawy:
 1. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. Cena wywoławcza
 1. Cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi – 12000,00 zł netto rocznie

Podana cena wywoławcza jest ceną netto którą należy powiększyć o obowiązujący podatek VAT.

 1. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł
 1. Warunki przetargu
 1. Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do rejestracji (wpisania się do wykazu osób uczestniczących w przetargu) i przedłożenia komisji przetargowej do wglądu:
 1. Dowodu tożsamości
 2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych – aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, z datą wystawienia nie późniejszą jednak niż 3 miesiące.
 1. Każdy uczestnik przetargu będzie zobowiązany do zapoznania się i akceptacji w postaci podpisu złożonego w wykazie osób uczestniczących w przetargu ustnym nieograniczonym:
 1. Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Gryfice.
 1. Każdemu uczestnikowi, który zostanie wpisany do wykazu osób uczestniczących w przetargu ustnym nieograniczonym zostanie nadany numer oraz otrzyma nr do składania ofert w licytacji.
 1. Informacje dotyczące wadium
 1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1200,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gryfice  80 2030 0045 1110 0000 0054 4290 w terminie do dnia 12.03.2021 r.
 2. Wadium wniesione przez uczestników przetargu , którzy nie nabyli prawa do dzierżawy będzie zwrócone na rachunek bankowy uczestników przetargu w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia lub unieważnienia przetargu.
 3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg odstąpi od zawarcia umowy.
 1. Miejsce i Termin i przebieg przetargu

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15.03.2021 o godzinnie 10:00

w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice  w sali konferencyjnej nadleśnictwa (pokój nr 7);

 1. Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia, odczytania informacji dotyczącej przedmiotu i warunków przetargu oraz złożonych wadiów.

Następnie przewodniczący otwiera licytację ogłaszając wywoławczą wysokość czynszu i wzywa uczestników przetargu do zgłaszania postąpień (przez podniesienie numeru uczestnika przetargu, który najpierw wypowiada swój numer na głos a następnie podaje wartość postąpienia). Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia wywoławczej wysokości czynszu żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia , przewodniczący zamyka licytację.

 1. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej wysokości czynszu, nie ma dalszego postąpienia.
 2. W przypadku braku dalszych postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej wysokości czynszu, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą stawkę czynszu i zamyka licytację. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą wysokość czynszu. Przewodniczący komisji ogłasza numer uczestnika przetargu, który wygrał licytację.
 3. Po zakończeniu przetargu zostanie sporządzony protokół z przebiegu przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntów przez komisję przetargową.
 4.  Po zatwierdzeniu protokołu, w terminie do 14 dni, od dnia zakończenia przetargu zostanie podpisana umowa dzierżawy z wybranym w przetargu dzierżawcą.
 5. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu przedmiotowy  grunt zostanie wystawiony na ponowny przetarg.
 6. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie poprzez publikację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice oraz opublikowanie na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice.
 1. Kontakt w sprawie przetargu

Dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Grzegorz Gąsiorek (pok. 6,) tel. 91 3843321 wew. 338:

 1. Informacje dodatkowe
 1. Nadlesnictwo zastrzega, że warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 1. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
 1. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Art.70 § 1 KC nie stosuje się.   

Załączniki

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 mapa przedmiotu dzierżawy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO