Asset Publisher Asset Publisher

UDZIAŁ W PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

UDZIAŁ W PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych-MRN2

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi   170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

W ramach projektu Nadleśnictwo Gryfice zrealizowało trzy zadania:

- Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin (d. leśnictwo Raduń), obejmujące budowę zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie polegało na odtworzeniu dawnych stawów zlokalizowanych na rowie stanowiącym dopływ rzeki Lubieszawy w celu polepszenia warunków rozrodu ryb łososiowatych.

- Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie nr 2 w leśnictwie Raduń, obejmujące budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W naturalnym zagłębieniu terenu powstał zbiornik retencyjny z łagodnym dojściem, pełniący również funkcję wodopoju dla zwierzyny leśnej i ptactwa.

- Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – zadanie nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno, obejmujące budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi dojazdowej ppoż.Wykonano zbiornik retencyjny na rowie melioracyjnym z możliwością poboru wody do celów gaśniczych wraz z placem manewrowym i drogą dojazdową.