Asset Publisher Asset Publisher

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. Wiosna w lesie .

Nadleśnictwo Gryfice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. Wiosna w lesie”.

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą przy Osada Zdrój1 72-300 Gryfice

UCZESTNICY

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym z placówek znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci oraz propagowanie wiedzy o lesie poprzez wzbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w lesie wraz z nadejściem wiosny. Rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu, a także prezentacja możliwości plastycznych najmłodszych.

NAGRODA

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca.
 2. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla grupy przedszkolnej, z której zostanie wyłoniony zwycięzca.
 3. Organizator zastrzega możliwość przyznawania dodatkowych nagród.
 4. Nagrody zostaną dostarczone do placówek oświatowych, a następnie przekazane przez kadrę pracowniczą laureatom konkursu.

ZASADY KONKURSU

 1. W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, których głównym tematem będzie „Wiosna w lesie”. Wykonane prace powinny nawiązywać do lasu, przedstawiać zmiany jakie można zaobserwować wiosnę w leśnym krajobrazie.
 • format prac: maksymalnie A4
 • technika wykonania dowolna z zastrzeżeniem, że prace muszą być płaskie
 • każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe
 • do każdej pracy powinna zostać załączona zgoda rodzica oraz tabela będąca załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac niezależnie od nich.
 • każde przedszkole przeprowadzi wewnętrzne eliminacje i złoży maksymalnie 3 najlepsze prace z każdej grupy przedszkolnej (prace przyjmowane są od przedstawicieli placówek nie od osób prywatnych).
 1. Prace wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie należy dostarczyć lub przesłać na adres Nadleśnictwa Gryfice w terminie do 26.04.2021 r. (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki do siedziby nadleśnictwa)

Adres Organizatora:

Nadleśnictwo Gryfice Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

Z dopiskiem: konkurs plastyczny pt. „Wiosna w lesie”

 

 1. Prace nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego załącznika nr 1 do Regulaminu nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.
 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wpłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC

Oceny prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa w terminie 30 kwietnia 2021 roku .

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Dzieci w wieku 3-4 lata
 • Dzieci w wieku 5-6 lat

Prace będą oceniane pod kątem samodzielności wykonania oraz zgodności z tematem.

Wyłonienie laureatów oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice nastąpi 30.04.2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego warunków bez podania przyczyny, a także zakończenia konkursu bez wyłaniania Laureatów.
 2. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez Nadleśnictwo Gryfice

Kontakt w sprawie konkursu: Anna Grabarczyk tel. 697-777-190, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00