Asset Publisher Asset Publisher

Przetargi ,zamówienia publiczne,zarządzenia

 
  • Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Gryfice  publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zamówienia publiczne
  • Zarządzenia i decyzje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zarządzenia i decyzje
  • Przetargi Nadleśnictwa Gryfice publikowane są na stronie  Biuletynu Informacji publicznej w zakładce : http://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gryfice/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
  • Informacje na temat organizowanych przetargów na sprzedaż surowca drzewnego dostępne na portalu Leśno-Drzewnym  i E-drewno udzielane są bezpośrednio w nadleśnictwie przez specjalistę ds. sprzedaży drewna.

                                                                           

 

 

                                           INFORMACJA

W związku z migracją serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) zamieszcza się poniższą informację

 

Nadleśnictwo Gryfice                                                                                     Gryfice dnia 21.07.2021r.

Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

 

Znak spr.SA.2101.04.2021                                                                      

                                                                    INFORMACJA

W dniu 14.07.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice komisja przetargowa przystąpiła do przeprowadzenia II ustanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu gospodarczego (pustostanu) położonego pod adresem administracyjnym Osada Zdrój 4 bud. 1, 72-300 Gryfice.

Określenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana (lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny  – pustostan) będąca w zarządzie Nadleśnictwa Gryfice, położona pod adresem administracyjnym Osada Zdrój 4, 72-300 Gryfice  gmina Gryfice, działka ewidencyjna nr 405/6, obręb ewidencyjny 0035 Brodniki, gmina Gryfice, rodzaj użytku B-0,0517 ha i dr-0,0400 ha o łącznej powierzchni 0,0915 ha, posiada Księgę Wieczystą SZ1G/00029581/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z nieobowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice zatwierdzonym uchwałą RM w Gryficach z dnia 28.04.1994 r. nr XLI/370/94 nieruchomość położona była w strefie o następujących ustaleniach: dz. nr 405/6 w obrębie geodezyjnym Brodniki znajdowała się na terenie oznaczonym w planie symbolem – 4 RP/MN,RO – tereny rolne – rezerwa terenu pod funkcję - ogrodniczo-sadowniczą z zabudową mieszkaniową. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

 

Samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, o powierzchni użytkowej 14,80 m2, składający się z jednego pomieszczenia gospodarczego bez przynależności. Samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny położony jest na parterze w budynku gospodarczym dwulokalowym w miejscowości Gryfice pod adresem administracyjnym, Osada Zdrój 4 /1 lokal nr 2, 72-300 Gryfice. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1480/8180 w gruncie i częściach wspólnych. Obecny sposób zagospodarowania lokalu – pustostan. Lokal nie jest obciążony żadnymi ciężarami, zobowiązaniami, ograniczeniami i hipotekami.

W przetargu uczestniczył jeden oferent – dopuszczony do przetargu.

 

- Cena wywoławcza lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny w raz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynosi 2.280,00 zł (sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny z udziałem w gruncie położony pod adresem administracyjnym Osada Zdrój 4 bud. 1, 72-300 Gryfice został sprzedany za cenę 2.480,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100, Panu Tomaszowi Czernieckiemu.

                                                                                                            

                                                                                             Podpisał:

       Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice 

                                                    Wojciech Pietrzak