Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”

Nadleśnictwo Gryfice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”.

Regulamin konkursu plastycznego

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice

UCZESTNICY

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym z placówek znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
 2. Uczniowie szkół podstawowych będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
 • promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
 • upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
 • promowanie i zachęcanie do rodzinnego spędzania czasu na terenach leśnych,
 • przedstawienie walorów użytkowych drewna jako surowca ekologicznego i odnawialnego o szerokim zakresie zastosowań we współczesnym świecie,
 • pobudzenie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowanie działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego,

NAGRODA

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca.
 2. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
 3. Organizator zastrzega możliwość przyznawania dodatkowych nagród.
 4. Nagrody zostana wręczone podczas wystawy nagrodzonych prac ,która zostanie zorganizowana na terenie Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Bażyna " w Pogorzelicy

ZASADY KONKURSU

1.   Konkurs dedykowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych będących w zasięgu działalności Nadleśnictwa Gryfice.

2.   W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, których głównym tematem będzie „Jubileusz 100-leciia Lasów Państwowych ”. Wykonane prace powinny nawiązywać jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych 

 • format prac: maksymalnie A4
 • technika wykonania dowolna z zastrzeżeniem, że prace muszą być płaskie
 • każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe
 • do każdej pracy powinna zostać załączona zgoda rodzica oraz tabela będąca załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac niezależnie od nich.
 1. Prace wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie należy dostarczyć lub przesłać na adres Nadleśnictwa Gryfice w terminie do 27.10.2023 r. (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki do siedziby nadleśnictwa)

Adres Organizatora

 

Nadleśnictwo Gryfice Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

 

Z dopiskiem: konkurs plastyczny pt. „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”

 1. Prace nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego załącznika nr 1 do Regulaminu nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wpłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC

 

Oceny prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców dokona w terminie 06 listopada 2023 roku

4 osobowa Komisja Konkursowa.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie wiekowe:

 • Przedszkolaki,
 • Uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

Prace będą oceniane pod kątem samodzielności wykonania oraz zgodności z tematem.

Wyłonienie laureatów oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice nastąpi 06.11.2023 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego warunków bez podania przyczyny, a także zakończenia konkursu bez wyłaniania Laureatów.
 2. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice oraz na organizowanych wystawach jak również w innych celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z konkursem plastycznym. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez Nadleśnictwo Gryfice

Kontakt w sprawie konkursu: Anna Grabarczyk tel. 697-777-190, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego pt. „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego pt. „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”