Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego

W dniu 22.03.2019 roku odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego oraz lokalnymi działaczami na rzecz czystości akwenów i cieków wodnych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Wojciech Pietrzak przywitał zaproszonych gości i scharakteryzował warunki wodne panujące na terenie nadleśnictwa. Następnie przedstawił tematy będące podstawą dzisiejszego spotkania tj. utrzymanie czystości wzdłuż linii brzegowej (zbiórka śmieci), zagrożenia związane ściekami przedostającymi się do wód oraz dojazdu do łowisk.

Kolejnym etapem rozmów z przedstawicielami PZW było omówienie następujących problemów:

  • Wodowanie łodzi do połowu amatorskiego ryb w leśnictwie Kołomąć i Lubin. Nadleśniczy wyjaśnił, iż w najbliższym czasie będą modernizowane tzw. punkty czerpania wody przy jeziorze Kołomąckim i Rejowice w taki sposób, aby ułatwić dojazd służbom pożarniczym, a także do slipowania łodzi ratowniczych i wędkarskich. Dodatkowo wędkarze będą mogli pozostawić pojazdy w wyznaczonym miejscu przy leśniczówce w Kołomąciu.

  • Prośba o wystawianie dla wędkarzy stałych przepustek wjazdu pojazdami silnikowymi do lasu celem dojazdu do akwenów wodnych. Komendant Posterunku Straży Leśnej wyjaśnił, iż ustawa o lasach nie przewiduje możliwości wystawiania takich przepustek. Istnieje jednak pewne odstępstwo. Wydaje się czasowe zezwolenia dla uprawnionych członków PZW podczas organizacji zawodów wędkarskich, zarybiania i prowadzenia innych działań niezbędnych do prowadzenia gospodarki rybackiej i ochrony wód, z zachowaniem wymogów zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

  • Straż Leśna oraz Straż Rybacka wystosowała wniosek o cykliczne przeprowadzanie wspólnych patroli tj. monitorowanie czystości linii brzegowej oraz profilaktyczne zapobieganie działań kłusowniczych na wodach w zarządzie PZW stykających się linią brzegową z lasami.

  • Omówienie sposobu rozwiązania pozostawiania śmieci przez osoby spędzające czas nad wodą. Obie strony ustaliły, iż w dniu 11.05.2019 roku zostanie zorganizowane „WIELKIE SPRZĄTANIE” na terenie wszystkich kół wędkarskich w zasięgu oddziaływania Nadleśnictwa Gryfice. Nadleśnictwo wraz gminami zapewni worki do zbiórki oraz odbiór śmieci z miejsc wcześnie ustalonych z przedstawicielami kół wędkarskich. W akcję włączy się także Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi, salony sprzętu wędkarskiego z Gryfic oraz Gminny Klub Ligi Ochrony Przyrody dla Dorosłych w Gryficach.

  • Przedstawiciel TMRR przedstawił plan naturalizacji rzeki Lubieszawy poprzez odbudowę tarlisk ryb łososiowatych. Jednocześnie wyjaśnił, że gminy nie odmawiają pomocy rzeczowej ( np. worki na śmieci) dla zgłaszających się członków PZW prowadzących akcje sprzątania linii brzegowej.

Na koniec spotkania ustalono, iż wymiana informacji mających podnieść poziom ochrony terenów leśnych i zbiorników wodnych polegać powinna na niezwłocznym wzajemnym zgłaszaniu przez służby leśna oraz służby i członków PZW przebywających na terenach leśnych wszelkich przypadków zagrożeń oraz zjawisk będących zagrożeniem dla lasów i wód.