Asset Publisher Asset Publisher

Zakup lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia

NADLEŚNICTWO GRYFICE JEST ZAINTERESOWANE ZAKUPEM LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 

Nadleśniczy jako kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

 

Las lub grunt przeznaczone do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku jeśli:

 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
 • w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;
 • ma uregulowany stan prawny.

 

Nabycie gruntów przeznaczonych do sprzedaży może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, która jest następstwem pisemnego wniosku Nadleśniczego, do którego wpłynęła oferta, po cenie nie wyższej od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez kupującego.

Mając na uwadze zgromadzenie przez Nadleśnictwo odpowiednich informacji na temat nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz określenie jej przydatności dla gospodarki leśnej Sprzedający powinien  złożyć ofertę zawierającą następujące dane:

 

 • Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków.
 • Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu.
 • Aktualny opis stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności obciążeń i sporów granicznych.
 • Informację o częściach składowych oraz przynależnościach.
 • Informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informację o braku takiego planu.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lasu w przypadku braku MPZP.
 • Dane adresowe i kontaktowe sprzedającego.

 

Kontakt: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl, tel. +48 913843321