Asset Publisher Asset Publisher

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

"Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie"

powołany Zarządzeniem  Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 18/2010  z dnia 2 kwietnia  2010 r.  (Dz.Urz. Nr 70,poz. 1295 z dnia 20.07.2010r.)

rezerwat przyrody o powierzchni 8,92 ha, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Trzebiatów, w pobliżu miejscowości Mrzeżyno, na Wybrzeżu Trzebiatowskim.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie w pełni wykształconego zbiorowiska leśnego boru bażynowego na typowym siedlisku wydm nadmorskich oraz ochrona bogatych stanowisk gatunków charakterystycznych dla tego zespołu roślinnego, a także ochrona 124-letniego (w momencie powoływania) drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci, charakterystycznej dla tego siedliska.

Rodzaj rezerwatu: leśny,

typ: fitocenotyczny, podtyp: zbiorowisk leśnych, 

a ze względu na główny typ ekosystemu typ leśny i borowy, podtyp borów nizinnych.

Obszar rezerwatu stanowi jeden z najlepiej zachowanych na polskim wybrzeżu fragmentów boru bażynowego (Empetro nigri–Pinetum) z bogatym zestawem gatunków roślin charakterystycznych dla tego zbiorowiska leśnego. Drzewostan sosnowy, w typowej skarłowaciałej postaci, charakterystycznej dla tego zespołu roślinnego, pochodzi z 1886 roku.

W drzewostanie, oprócz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), niewielki udział ma również kosodrzewina (Pinus mugo) różniąca się od odmiany górskiej nie płożącą, lecz bardziej wysmukłą formą.

Bardzo bogatą warstwę krzewów i krzewinek tworzy cały zestaw gatunków roślin z rodziny wrzosowatych. Masowo występują: bagno zwyczajne (Ledum palustre), borówka czarna (Vaccinium myrtillus). Nieco mniejszy udział mają: borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idea), wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris), rzadka na terenie Pomorza Zachodniego oraz zagrożona w Polsce – bażyna czarna (Empetrum nigrum).

Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie łącznie 15 gatunków roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych na terenie Pomorza Zachodniego, Polski i Europy. Wśród nich jest 14 gatunków roślin i grzybów prawnie chronionych, w tym 5 objętych ochroną ścisłą.

 

„Mszar koło Siemidarżna"

powołany Zarządzeniem  Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 39/2010  z dnia 4 maja 2010 r.  (Dz.Urz. Nr 128,poz. 2331 z dnia 09.11.2011r.)

- rezerwat przyrody o powierzchni 20,93 ha w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Brojce, w pobliżu miejscowości Uniestowo. Dla rezerwatu wyznaczono również otulinę o powierzchni  40,16 ha.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona cennych  zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych oraz ochrona bogatej flory torfowców, innych mchów i charakterystycznej dla mszarów flory naczyniowej.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy,

typ: fitocenotyczny, podtyp: zbiorowisk leśnych, a ze względu na główny typ ekosystemu typ torfowiskowy, podtyp torfowisk wysokich.

 

Obszar rezerwatu stanowi śródleśne torfowisko wysokie z udziałem fitocenoz torfowisk przejściowych w bardzo dobrym stanie przyrodniczym i klasycznym układem zbiorowisk roślinnych.

Porośnięte jest głównie borem bagiennym (Vaccinio uliginiosi –Pinetum).

W warstwie krzewów licznie występuje  bagno zwyczajne (Ledum palustre), modrzewnica europejska (Andromeda polifolia), oraz borówka bagienna (Vaccinium uliginosum).

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 5 zbiorowisk roślinnych na siedliskach o znaczeniu europejskim. Powyższe siedliska są prawnie chronione wg. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dn. 21 maja 1992 roku. Na torfowisku występuje 14 gatunków roślin prawnie chronionych, wśród nich jest 10 gatunków mchów oraz 4 gatunki roślin nasiennych: bagnica torfowa, bagno zwyczajne, kruszyna pospolita i rosiczka okrągłolistna.

Z uwagi na wyjątkową wrażliwość rezerwatu na zmiany w układzie hydrologicznym utworzono otulinę, którą stanowią zbiorowiska leśne, głównie z udziałem świerka, co umożliwia wyeliminowanie zabiegów naruszających równowagę ekologiczną torfowiska.