Asset Publisher Asset Publisher

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Gryfice zaprasza wszystkich do urokliwych, nadmorskich lasów

Nadleśnictwo Gryfice jest jednym z 35 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Ogólna powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 991,58 km2. Nadleśnictwo Gryfice jest nadleśnictwem dwuobrębowym o powierzchni ogólnej 19.358 ha (stan na 01.01.2019r.) i jako jedyne w RDLP w Szczecinie gospodaruje na 219 kompleksach leśnych.
Ewenementem w skali kraju jest fakt, że w zasięgu nadleśnictwa leży 41 km wybrzeża Bałtyku.
Jest jedynym nadleśnictwem o tak długiej linii lasów w pasie nadmorskim. Duża ilość kompleksów leśnych oraz ich rozproszenie na znacznym obszarze, z utrudnionym dojazdem do nich komplikuje w istotny sposób wykonywanie zadań gospodarczych i ochronnych. Odległość pomiędzy skrajnymi punktami wynosi na kierunku W-E 50 km, a N-S 38 km.
Powierzchnia poszczególnych obrębów wynosi:
- obręb Gryfice                    12284 ha,
- obręb Kamień Pomorski      7074 ha.

Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego obejmując łącznie swym zasięgiem 12 gmin na terenie trzech powiatów:

- gryfickiego w gminach:
 Brojce,Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów oraz w miastach Gryfice i Trzebiatów,

- kamieńskiego w gminach:
 Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno oraz w mieście Kamień Pomorski,

- kołobrzeskiego w gminach:
 Rymań i Siemyśl.

Nadleśnictwo Gryfice nadzoruje 440 ha lasów prywatnych położonych na terenie 6 gmin. 

W zasięgu działania nadleśnictwa brak jest zakładów przemysłowych, co warunkuje jednocześnie wykorzystanie tych terenów dla prowadzenia gospodarki rolniczej i leśnej, a bezpośrednie sąsiedztwo wybrzeża Bałtyku, powoduje iż tereny te są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym co sprzyja rozwojowi bazy uzdrowiskowej i turystycznej w regionie.

Lasy Nadleśnictwa Gryfice leżą w zasięgu I Krainy Bałtyckiej w trzech dzielnicach:

(I.1)Pasa Nadmorskiego  -  w (I.1.a) Mezoregionie Wybrzeża Szczecińskiego –
obejmując około 20 % powierzchni leżącej w zasięgu  terytorialnego działania nadleśnictwa ( około 43 km wybrzeża Bałtyku).
Lasy charakteryzują się tutaj niską zasobnością, z niewielkimi fragmentami  żyźniejszych drzewostanów. Charakterystyczne typy siedliskowe lasu w tej części nadleśnictwa to Bs, Bśw,BMśw,i Ol.

(I.2)Niziny Szczecińskiej - w (I.2.b)Mezoregionie Równin Szczecińskich – obejmujący około 60 % powierzchni leżącej w zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa (część środkowa, południowa   i wschodnia). Powierzchnię mezoregionu stanowi głównie wysoczyzna morenowa o żyznych typach siedliskowych lasu (Lśw, LMśw).

( I.4)Pobrzeża Słowińskiego w (I.4.a) Mezoregionie Równiny Słupskiej – zajmuje on około 20% powierzchni zlokalizowanej w zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa w jego wschodniej części obejmując tereny na wschód od rzeki Regi. Najczęściej występującymi tu typami siedliskowymi lasu są BMśw, LMśw i Lśw. Szczególnie żyzne siedliska występują na terenie Leśnictwa Gosław.

W Nadleśnictwie Gryfice występuje znaczne zróżnicowanie siedlisk z dość dużym udziałem siedlisk żyznych, przy czym godnym uwagi jest fakt występowania tutaj wszystkich typów siedlisk nizinnych.
Część leśnictw w obrębie Kamień Pomorski oraz leśnictwa nadmorskie – Pobierowo i Mrzeżyno, na odcinku od Dziwnówka do Rogowa charakteryzuje się generalnie siedliskami uboższymi.