Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA EDUKACYJNA

Edukacja leśna społeczeństwa (edukacja leśna) jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikające z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych "Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych"

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez LP wynikającym z :

  • przyjętego przez Radę Ministrów w 1997 roku dokumentu dotyczącego założeń „Polityki Leśnej Państwa" określającym cele i kierunki rozwoju leśnictwa oraz sposobu ich realizacji w perspektywie pierwszej połowy XXI wieku,
  • Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9. maja 2003 r., w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w LP wprowadzającego w życie dokument o nazwie: „ Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w LP".

Do najważniejszych celów edukacji należy:

  • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej,
  • wielostronna, racjonalna współpraca z organizacjami ochrony przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi.

Cele realizujemy w oparciu o następujące treści:

  1. Budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych,
  2. Znaczenie lasu: ekologiczne, produkcyjne i społeczne,
  3. Zagrożenia i ochrona lasów,
  4. Ochrona przyrody,
  5. Praca leśnika.

 

Położenie Nadleśnictwa Gryfice w pobliżu miast: Gryfice, Trzebiatów oraz miejscowości nadmorskich stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia edukacji leśnej i ekologicznej społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez leśników zajęcia dają mocne i trwałe efekty, pozostawiając dzieci i młodzież uczestniczącą w leśnych lekcjach bogatszymi w wiedzę przyrodniczą, a także niezapomniane przeżycia emocjonalne. 

 

ZAJĘCIA TERENOWE I KAMERALNE

 

Tematyka prowadzonych zajęć ustalona jest przed spotkaniem z opiekunem grupy i zawsze jest dostosowana do wieku, zainteresowań grupy, czy pory roku.

Zabawy edukacyjne z młodzieżą - fot. Tomasz Szymczak
 
KONKURSY:
 

Nadleśnictwo jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów o tematyce dotyczącej lasu, jego piękna oraz zagrożeń. Konkursy organizowane prze leśników maja na celu wzbudzenie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego, a także dostarczenie niezapomnianych wzruszeń podczas obcowania z przyroda i spojrzeniem na nią „okiem artysty".

                     Konkursy edukacyjne z najmłodszymi - fot. Marcin Krzynowy

Tereny, szczególnie nadmorskie, Nadleśnictwa Gryfice są masowo odwiedzane przez turystów przybywających sezonowo z całego kraju a nawet zagranicy.    Mimo, że większość z nich jest zainteresowana głównie wypoczynkiem, do odwiedzających tereny leśne wybrzeża, również kierujemy ofertę z zakresu edukacji leśnej .W zależności od zapotrzebowania przez tzw. zielone szkoły i kolonie zajęcia prowadzone są na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Pogorzelicy. 

Walory przyrodnicze i ukształtowanie terenu nadleśnictwa sprzyjają różnym formom turystyki - pieszej, konnej, rowerowej i wodnej.

Wszystkie te uwarunkowania sprawiły, że działalność edukacyjna prowadzona przez Nadleśnictwo Gryfice charakteryzuje się integrowaniem funkcji turystycznych z edukacją przyrodniczo-leśną.