Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Gryfice Osada Zdrój 4 C 72-300 Gryfice.

Budynek posiada trzy kondygnacje.Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:00-15:00.

Wejście do siedziby nadleśnictwa  znajduje się od strony południowo-zachodniej z głównego parkingu.Wejście przesłania zabudowa drewniana ażurowa.Z poziomu chodnika w lewą stronę skręcamy do schodów prowadzących do wejścia głównego lub w prawą stronę do podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście techniczne z boku budynku jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicach budynku.Przed wejściem głównym do budynku zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne prowadzi do przestronnego korytarza,po obu stronach korytarza znajdują się pokoje.Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Korytarz z drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnością prowadzi do klatki schodowej i drugiej części pokoi.Schody wykończone płytkami przeciwpoślizgowymi prowadzą na piętra.

Poruszanie się osób z niepełnosprawnością po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru.Nie ma możliwości poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością na wyższych kondygnacjach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalna szerokość 90 cm.Wejście do pomieszczeń biurowych nie posiada progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługującym się językiem polskim.Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza na miejscu pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny nr 48 913843321 lub e-mailowo:gryfice@szczecin.lasy.gov.pl