Lista aktualności Lista aktualności

Czy wiesz co to jest Plan Urządzenia Lasu ?

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzonych dla nadleśnictwa na 10 lat. Jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan i jego zmiany zatwierdza – minister właściwy do spraw środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Zostają ocenione takie cechy lasu jak : struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan  zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe.  W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się  cele gospodarki leśnej i funkcje jakie lasy pełnią w urządzanym nadleśnictwie.

Plan urządzenia lasu zawiera m.in. :

-opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

-analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

-program ochrony przyrody

-określenie zadań związanych m.in z pozyskaniem drewna ,zalesieniami, odnowieniami ,pielęgnacją i ochroną lasu.